દાખલાના જવાબો

            

              મેં ૧૧ ફેબ્રુઆરીએ મુકેલ દાખલાના જવાબ આજે લખું છું.

             (૧)   ૨ રૂપિયા

             (૨)   ૪૫ના ચાર ભાગ ૮, ૧૨, ૫ અને ૨૦.

             (૩)   ૯ મીનીટ

             (૪)   ૨

             (૫)   ટાવરની ઊંચાઈ ૩૦૦ મીટર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: