‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

લાલ                   કાળો                   શામળો

લીલો                  ધોળો                   કથ્થઈ

પીળો                  સફેદ                   ગોરો

વાદળી               મરૂન                   ભગવો

ભૂરો                    રાખોડી                કાબરચીતરો

જાંબલી              આસમાની           ઉદો

નારંગી              હળદરીયો           ગળી

નીલો                 કેસરી                   રતૂમડો

રાતો                  ગેરુ                      રાની

ગુલાબી            કીરમજી                જાંબુડીયો

તપખીરિયો       પોપટી                  મોરપીંછ

સોનેરી             દૂધિયો                  રામા

રૂપેરી                 ખાખી                   રીંગણી

બદામી            લક્કડીયો              ભીનો

ઘઉંવર્ણો          ભૂખરો                   છીંકણી

શ્યામ               મ્હેંદી

રંગનાં નામ

ઘણા વખતથી હું ‘પ્રવાસ’ અને ‘વાર્તાઓ’ લખી રહ્યો છું. આજે, મગજને સહેજ તસ્દી આપવી પડે એવી વાત કરીએ.

                                              રંગનાં નામ 

ગુજરાતી ભાષામાં ઘણા બધા શબ્દો ‘રંગના નામ’ માટે વપરાય છે. દા.ત. પીળો, લીલો, સોનેરી વગેરે. આવા કેટલા શબ્દો તમને યાદ આવે છે ? જેટલા યાદ આવે તેનું લીસ્ટ બનાવો. મેં આવા ૪૧ શબ્દો શોધ્યા છે. આપે શોધેલા શબ્દો મને ઇમેલમાં મોકલી શકો છો. મારું ઈમેલ એડ્રેસ pravinkshah@gmail.com છે. એક અઠવાડિયા પછી, હું આવા શબ્દોનું લીસ્ટ તથા તમારા જવાબો મારા બ્લોગ પર મૂકીશ.