‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

લાલ                   કાળો                   શામળો

લીલો                  ધોળો                   કથ્થઈ

પીળો                  સફેદ                   ગોરો

વાદળી               મરૂન                   ભગવો

ભૂરો                    રાખોડી                કાબરચીતરો

જાંબલી              આસમાની           ઉદો

નારંગી              હળદરીયો           ગળી

નીલો                 કેસરી                   રતૂમડો

રાતો                  ગેરુ                      રાની

ગુલાબી            કીરમજી                જાંબુડીયો

તપખીરિયો       પોપટી                  મોરપીંછ

સોનેરી             દૂધિયો                  રામા

રૂપેરી                 ખાખી                   રીંગણી

બદામી            લક્કડીયો              ભીનો

ઘઉંવર્ણો          ભૂખરો                   છીંકણી

શ્યામ               મ્હેંદી