‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

‘રંગનાં નામ’ લીસ્ટ

લાલ                   કાળો                   શામળો

લીલો                  ધોળો                   કથ્થઈ

પીળો                  સફેદ                   ગોરો

વાદળી               મરૂન                   ભગવો

ભૂરો                    રાખોડી                કાબરચીતરો

જાંબલી              આસમાની           ઉદો

નારંગી              હળદરીયો           ગળી

નીલો                 કેસરી                   રતૂમડો

રાતો                  ગેરુ                      રાની

ગુલાબી            કીરમજી                જાંબુડીયો

તપખીરિયો       પોપટી                  મોરપીંછ

સોનેરી             દૂધિયો                  રામા

રૂપેરી                 ખાખી                   રીંગણી

બદામી            લક્કડીયો              ભીનો

ઘઉંવર્ણો          ભૂખરો                   છીંકણી

શ્યામ               મ્હેંદી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: