દાર’ વાળા શબ્દો

‘દાર’ વાળા શબ્દો

જે શબ્દને છેડે ‘દાર’ આવતું હોય એવા કેટલા ગુજરાતી શબ્દો તમે ભેગા કરી શકો છો ?

દા. ત. વજનદાર.  આવા શબ્દો એકઠા કરી તેનું લીસ્ટ એક અઠવાડિયા સુધીમાં મને મોકલો.

મારું ઈમેઈલ એડ્રેસ  pravinkshah@gmail.com  છે. મેં ભેગા કરેલા આવા શબ્દોનું લીસ્ટ

હું એક અઠવાડિયા પછી મૂકીશ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: