‘દાર’ વાળા શબ્દોનું લીસ્ટ

         ‘દાર’ વાળા શબ્દોનું લીસ્ટ

 

વજનદાર      જમાદાર       નાદાર      પોદાર

અણીદાર      ફોજદાર       અરજદાર    ગદ્દાર

ધારદાર       મામલતદાર   મતદાર      ખુદ્દાર

જોરદાર       અમલદાર     હકદાર

ઘટાદાર       થાણેદાર       છટાદાર

પાણીદાર      હવાલદાર     નામદાર

તેજદાર       તાલુકદાર     ખબરદાર

ચોટદાર       સરદાર       દિલદાર

જોખમદાર     કામદાર      સમજદાર

ભરાવદાર     જમીનદાર    નમૂનેદાર

મરોડદાર      માલદાર     નકશીદાર

મજેદાર       ઇજ્જતદાર   લિજ્જતદાર

શાનદાર      પૈસાદાર      દુકાનદાર

ઝમકદાર     કલદાર       છડીદાર

ચમકદાર     વગદાર      ઉદાર

મસાલેદાર    રિશ્તેદાર     દીદાર

ચટાકેદાર     જવાબદાર   મદાર

સુગંધીદાર    લેણદાર      કેદાર

દળદાર       દેણદાર      દેવદાર

રસદાર       દેવાદાર      મંદાર

દાણાદાર     કરજદાર      મજમુદાર