‘સ્થળ ઓળખો’ ના જવાબ

                                ‘સ્થળ ઓળખોના જવાબ

આ અગાઉ મેં બ્લોગમાં મૂકેલ પાંચ ફોટામાંનાં સ્થળ ઓળખવાનાં

હતાં. તે સ્થળો આ પ્રમાણે છે.

(૧) અયોધ્યાપુરમ જૈન મંદિર. બરવાળાથી ૨૦ કી.મી. દૂર ભાવનગરના રસ્તે આવેલું છે.

(૨) ટકાઉ ધોધ. ભરૂચથી ૫૫ કી.મી. દૂર રાજપીપળા જવાના રસ્તે આવેલો છે.

(૩) ઝંડ હનુમાન. હનુમાનની આ ભવ્ય મૂર્તિ જાંબુઘોડા થી ૧૧ કી.મી. દૂર આવેલી છે.

(૪) કંથારપુરાનો વડ. આ વિશાળ વડ ચિલોડાથી ૧૭ કી.મી. દૂર કંથારપુરા ગામમાં આવેલો છે.

(૫) હાથીધરા. આ ઉંચી ટેકરી પાલનપુરથી ૨૦ કી.મી. દૂર એક મંદિર આગળ આવેલી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: