‘લલિતા મહલ’ ફિલ્મ રાઉડી રાઠોડ’માં

‘લલિતા મહલ’ ફિલ્મ રાઉડી રાઠોડ’માં

     ૨૧ જુલાઈએ મેં માયસોરના ‘લલિતા મહલ’નો ફોટો મુક્યો હતો. આ મહેલ ફિલ્મ ‘રાઉડી રાઠોડ’ ના એક ગીતમાં દેખાય છે.

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: