આશ્રમ, મલાવ

આશ્રમ, મલાવ

     શ્રી કૃપાલુ  મહારાજ અને શ્રી રાજશ્રી મુનિ નિર્મિત આ આશ્રમ પંચમહાલ જીલ્લાના મલાવ ગામે આવેલો છે. ભગવાનનું ધ્યાન ધરવા માટે આ શ્રેષ્ઠ જગા છે.  આશ્રમની આજુબાજુ વિશાલ ખુલ્લી જગામાં બગીચો અને રહેવા માટેની રૂમો બાંધેલી છે. રૂમોમાં જમવાનું બનાવવાની પણ સગવડ છે. ક્યારેક મલાવ જાવ ત્યારે આ આશ્રમની જરૂર મુલાકાત લેજો.

DSCF1444