ફોટો ઓળખો

ફોટો ઓળખો

આ સાથે એક ફોટો મૂક્યો છે, તે શાનો છે ? અને તે સ્થળ ક્યાં આવેલું છે ? મને આ e-m address પર જવાબ લખવા વિનંતી. pravinkshah@gmail.com

એક અઠવાડિયા પછી હું બ્લોગ પર જવાબ લખીશ. તથા સાચો જવાબ આપનારનાં નામ પણ લખીશ.

Identify photo