ફોટો ઓળખો ૧૪ નો જવાબ અને ફોટો ઓળખો-૧૫

ફોટો ઓળખો ૧૪ નો જવાબ અને ફોટો ઓળખો-૧૫

ગઈ વખતે મેં મૂકેલ ફોટો ‘જરવાણી ધોધ’ નો હતો. આ ધોધ રાજપીપળાની નજીક આવેલો છે. એ એક સરસ ટુરિસ્ટ સેન્ટર છે.

                             ફોટો ઓળખો – ૧૫

આ સાથે એક નવો ફોટો મૂક્યો છે. ગુજરાતનું જ એક સ્થળ છે. એને ઓળખીને જવાબ લખશોજી. pravinkshah@gmail.com

બીજું કે ફોટો ઓળખવાની આ સીરીઝ આવતી વખતથી બંધ કરું છું. મિત્રોએ રસ લઈને અત્યાર સુધી મને જવાબો લખ્યા છે, તે બદલ તેમનો આભારી છું.

DSCF5001

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: