સહેલા કોયડાઓ

                                           સહેલા કોયડાઓ

          આજે થોડા કોયડાઓ મૂકું છું. આમ જુઓ તો દરેકમાં ગણવાનું કંઇ નથી. સહેજ વિચારીને જવાબ આપવાનો છે.

મને pravinkshah@gmail.com પર જવાબ આપશોજી.

(૧) ૧૦ ફૂટ લાંબી લાકડીના એક એક ફૂટના દસ ટુકડા કરવા છે. એક ટુકડો કરતાં એક મિનિટ લાગે તો દસ ટુકડા કરતાં કેટલી મિનિટ લાગે ?

(૨) ભૂખ્યા પેટે તમે કેટલા ઢોંસા ખાઈ શકો ?

(૩) એક ભરવાડ પાસે ૧૭ ઘેટાં હતાં. તેમાંથી નવ સિવાયનાં બધાં મરી ગયાં, તો હવે તેની પાસે કેટલાં ઘેટાં બાકી રહ્યાં ?

(૪) તમે ૧૦ માંથી ૧ કેટલી વાર બાદ કરી શકો ?

(૫) રમેશની પાછળ મીત ઉભો છે, અને મીતની પાછળ રમેશ ઉભો છે, આવું કઈ રીતે બની શકે ?

(૬) ૩ બિલાડી ૩ ઉંદરને ૩ મિનિટમાં ખાઈ જાય, તો ૧૦૦ બિલાડી ૧૦૦ ઉંદરને કેટલી વારમાં ખાઈ જાય ?

(૭) રાજાએ ઘોડદોડની હરિફાઈ યોજી. એવું નક્કી કર્યું કે જે ઘોડો સૌથી પાછળ રહે તે ઘોડાને ઇનામ મળે. ઘોડો તો દરેક અસવારે બરાબર દોડાવવાનો જ. તો આ કેવી રીતે બને ?

(૮) One to Ninety nine ના સ્પેલીન્ગ્સમાં આલ્ફાબેટ a, b, c અને d કેટલી વાર આવે છે ?

(૯) One  to Hundred ના સ્પેલીન્ગ્સમાં આલ્ફાબેટ a, b અને c કેટલી વાર આવે છે ?

1 ટીકા (+add yours?)

 1. ચેતન ઠકરાર
  જાન્યુઆરી 15, 2014 @ 15:43:12

  1 ) 8
  2 ) 1
  3 ) 9
  4 ) 1 var
  5 )
  6 ) 3 min ( !!! ?)
  7 )
  8 ) 0
  9 ) 0

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: