‘સહેલા કોયડા’ના જવાબો

સહેલા કોયડા’ના જવાબો.

       ગઈ વખતે મેં મૂકેલ કોયડાઓના જવાબ અહીં લખું છું. રસ લઈને જવાબ આપનાર શ્રી ચેતન ઠકરારનો ખૂબ આભાર.

(૧) નવ મિનિટ

(૨) એક ઢોંસો

(૩) નવ ઘેટાં

(૪) એક વખત

(૫) બંને એક બીજા તરફ પીઠ રાખીને ઉભા છે.

(૬) ૩ મિનિટમાં

(૭) ઘોડાના માલિકોની અદલાબદલી કરી દેવાની. આથી હવે દરેક માલિક પાસે બીજાનો   ઘોડો છે. તેથી દરેક અસવાર ઘોડાને ખૂબ દોડાવાશે કે જેથી પોતાની પાસે રહેલો બીજાનો ઘોડો આગળ નીકળી જાય અને એને ઇનામ ન મળે.

(૮) એકે ય વાર નહિ.

(૯) એકે ય વાર નહિ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: