આજે અમારા થોડા ફોટા મૂકું છું. અમેરીકા ટુર તો આગળ ચલાવીશ જ .

IMG_1580IMG_1702IMG_2488_Cosco mallસ્લોત્સકી ડેલી