“મીરેકલ ગાર્ડન, દુબઈ” ના ફોટા

આજે દુબઈમાં આવેલ “મીરેકલ ગાર્ડન” ના થોડા ફોટા મૂકું છું.

1

 

2

Dubai Miracle Garden

Dubai Miracle Garden

5

6

7

9

8

10

11

12

????????????????????

14

???????????????????????????????????????????????????

16

17

18

19

20