ચીમેર ધોધ, ડાંગ

ચીમેર ધોધ, ડાંગ

IMG_0621

પમ્પા સરોવર, ડાંગ

પમ્પા સરોવર, ડાંગ

5

ગૌમુખ, સોનગઢ-વ્યારાની નજીક

એક જોવા જેવું સ્થળ,      ગૌમુખ, સોનગઢ-વ્યારાની નજીક

1

વિરૂપાક્ષ મંદિર, હમ્પી

વિરૂપાક્ષ મંદિર, હમ્પી

1_Virupaksha Temple

ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લીંગ

ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લીંગ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

શબરીમાલા મંદિર, કર્ણાટક

શબરીમાલા મંદિર, કર્ણાટક

8_Pilgrims, sabarimala

ભારતનાં જોવાલાયક સ્થળો – અથીરાપલ્લી ધોધ

ભારતનાં જોવાલાયક સ્થળો

અથીરાપલ્લી ધોધ

?????????????????

Previous Older Entries