કોયડાઓ – ૧

આજે થોડાક સહેલા કોયડાઓ મૂકું છું. આશા છે કે તમને ગમશે. મને તેના જવાબ લખજો.

મારું ઈ મેઈલ એડ્રેસ pravinkshah@gmail.com છે.

કોયડાઓ – ૧ 

Puzzle 0:

7 માં 5 સમાયેલા છે. કઈ રીતે?

જવાબ: 7 એટલે SEVEN. તેમાં V આવે છે. રોમન લેટર V એટલે પાંચ.

આ રીતે બીજા પ્રશ્નો.

(૧) 6 માં 9 સમાયેલા છે. કઈ રીતે?

(૨) 5 માં 4 સમાયેલા છે. કઈ રીતે?

Puzzle 1:

ચાર નવડાનો ઉપયોગ કરી નીચે એક સમીકરણ લખ્યું છે.

99 + 9 = 9

આ સમીકરણ સાચું નથી. તેમાં એક શબ્દ ઉમેરી, સમીકરણ સાચું બનાવો. બીજો કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી.

Puzzle 2:

મારી પાસે કુલ 6 નોટ્સ છે, એની કુલ કિમત 63 રૂપિયા થાય છે, તો કયા પ્રકારની કેટલી નોટ હશે? એમાં 1 રૂપિયાવાળી એક પણ નોટ નથી. બજારમાં 5 અને 2 રૂપિયાવાળી નોટો પણ હોય છે, એ ખ્યાલમાં રાખવું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: