ભારતના વડાપ્રધાનો

                ભારતના વડાપ્રધાનો

        નામ                  ક્યાંથી             ક્યાં સુધી

જવાહરલાલ નહેરુ           15-8-1947   to      27-5-64

ગુલઝારીલાલ નંદા          27-5-64      to      9-6-64

લાલબહાદુર શાસ્ત્રી           9-6-64        to     11-1-66

ગુલઝારીલાલ નંદા          11-1-66       to     24-1-66

ઇન્દિરા ગાંધી                  24-1-66       to      24-3-77

મોરારજી દેસાઈ              24-3-77       to      28-7-79

ચરણસિંહ ચૌધરી            28-7-79       to      14-1-80

ઇન્દિરા ગાંધી                 14-1-80       to       31-10-84

રાજીવ ગાંધી                  31-10-84     to       2-12-89

વિશ્વનાથ પ્રતાપસિંહ         2-12-89      to      10-11-90

ચંદ્રશેખર                       10-11-90    to         21-6-91

નરસિંહ રાવ                   21-6-91      to        16-5-96

અટલબિહારી બાજપેયી    16-5-96       to        1-6-96

દેવ ગૌડા                        1-6-96        to        21-4-97

ઇન્દ્રકુમાર ગુજરાલ           21-4-97      to       19-3-98

અટલબિહારી બાજપેયી     19-3-98       to      22-5-2004

મનમોહન સિંહ                 22-5-04       to      26-5-14

નરેન્દ્ર મોદી                     26-5-14       to        હાલ ચાલુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: