માણસોનાં નામ ઈંગ્લીશમાં

                           માણસોનાં નામ ઈંગ્લીશમાં

રાજપૂત લોકોનાં નામ ઈંગ્લીશમાં લખીએ તો કેવાં હોય, તે નીચે જુઓ. મજા આવશે.  

વખતસિંહ – Time lion

રણજીતસિંહ – Desert win lion

ગુલાબસિંહ – Rose lion

મજબૂતસિંહ – Strong lion

મુલાયમસિંહ – Soft lion

જુવાનસિંહ – Young lion

પર્વતસિંહ – Mountain lion

હિંમતસિંહ – Courage lion

બહાદુરસિંહ – Brave lion

પૃથ્વીસિંહ – Earth lion

ગંભીરસિંહ – Serious lion

મહોબતસિંહ – Love lion

શક્તિસિંહ – Energy lion

મંગલસિંહ – Tuesday lion

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: