સારી માન્યતાઓ, સારા શુકન

                         સારી માન્યતાઓ, સારા શુકન

આપણા સમાજમાં સારી માન્યતાઓ પણ ઘણી છે. જેટલી યાદ આવી તેનું લીસ્ટ અહીં મૂકું છું. આ માન્યતાઓ પ્રમાણે બને જ એવું નક્કી નથી. આ આપણી શ્રધ્ધાનો વિષય છે.

(૧) ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે દહીં કે સાકર ખાઈને જવાથી સારા શુકન થાય છે.

(૨) બહાર જતી વખતે ગાય સામી મળે તો સારા શુકન ગણાય છે.

(૩) ઘરમાં છછુંદર રહેતું હોય તો ધનમાં વધારો થાય છે.

(૪) ઘર આગળ મની પ્લાન્ટ હોય તો ધન વધે.

(૫) મધમાખી ઘર આગળ મધપૂડો બનાવે, એ સારું ગણાય છે.

(૬) ઘરનું પ્રવેશદ્વાર ઉત્તમ કે પશ્ચિમ તરફનું હોય એ સારું ગણાય છે.

(૭) હાથમાં ચળ આવે તો પૈસા મળે, એવું કહેવાય છે.

(૮) ગેસ પર તપેલીમાં દૂધ ગરમ કરતા હોઈએ અને દૂધ ઉભરાય એ સારું ગણાય છે.

(૯) કાચનું વાસણ પછડાય અને કાચ તૂટે એ સારા શુકન ગણાય છે.

(૧૦) સ્વપ્નામાં સાપ કરડે એને લોકો સારું ગણે છે.

(૧૧) નવનો આંકડો સારો ગણાય છે.

તમને આવી વધુ માન્યતાઓ યાદ આવે તો લખજો.