હાલોલથી પાવાગઢના રસ્તે

હાલોલથી પાવાગઢ જતાં, ધાબાડુંગરી પછી થોડુક આગળ જતાં ડાબા હાથે એક મિનારકી મસ્જીદ આવે છે. આ મસ્જીદને એક જ મિનારો છે. આ મસ્જીદ બહાદુર શાહે (૧૫૨૬-૩૬) બાંધી હતી. હજુ આગળ જતાં, હેલીકલ વાવ આવે છે. અહીં વાવમાં ઉતરવાનાં પગથિયાંથી બનતો આકાર સ્ક્રુ જેવો હોવાથી, તેને હેલીકલ વાવ કહે છે. આ વાવ ૧૬મી સદીમાં બનેલી છે. હેલીકલ વાવ પછી તરત જ, ચાંપાનેરમાં પેસવાના ગેટ આવે છે, આ ગેટ આગળ જ જમણી બાજુ સક્કરખાનની દરગાહ છે. આ દરગાહ આગળથી જંગલમાં પેસવાનો એક કાચો રસ્તો પડે છે. આ રસ્તે જતાં વચ્ચે એક તળાવ આવે છે, તે પાતાળ તળાવ તરીકે ઓળખાય છે. અંદર આગળ જતાં શંકર ભગવાનનું એક મંદિર આવે છે, તે ખૂણીયા મહાદેવ તરીકે જાણીતું છે. મંદિર સુધી પહોંચવાના રસ્તામાં નાની નદી પણ આવે છે. મંદિરમાં દર્શન કરવા ઘણા લોકો આવે છે. મંદિરની પાછળ એક નાનો અને એક મોટો બે ધોધ છે. મંદિરની નજીકથી ધોધ તરફ જવાનો રસ્તો પડે છે. ખડકોમાં થઈને ધોધ તરફ જવાનું અઘરું છે. અમે હાલોલથી પાવાગઢના રસ્તે પસાર થયા છીએ, પણ આ જગાઓએ ગયા નથી.
અહીં મૂકેલી તસ્વીરો (૧) એક મિનાર કી મસ્જીદ (૨) (૩) અને (૪) હેલીકલ વાવ (૫) અને (૬) સક્કરખાનની દરગાહ (૭) દરગાહ આગળથી અંદર જવાનો રસ્તો (૮) અને (૯) અંદરનો કાચો રસ્તો (૧૦) પાતાળ તળાવ (૧૧) ખૂણીયા મહાદેવ (૧૨) ધોધ તરફ જવાનો રસ્તો (૧૩) પાવાગઢ ધોધ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: